"Kerületünknek minden adottsága megvan, hogy a múlt század után újra SIKERTÖRTÉNETET írjunk."

Dilettánsnak tartja Kőbánya polgármestere Rogán volt kerületét

2017-03-28
Nem történt más, csak a szokásos: a kerületi városvezetés újfent leverte a lakáskarbantartási támogatási javaslatomat. Mindenféle mondvacsinált indokokkal. Holott az ügy mögé tekintve, egy kis svédcsavarral kiderül, hogy voltaképpen ki is itt a nem megfelelő ember.

Három éve próbálkozom, hogy a lakáskarbantartási támogatásról szóló javaslatommal érdemben foglalkozzon a kőbányai képviselő-testület, illetve valamely bizottsága, esetleg a hivatal valamelyik szervezeti egysége.

A javaslatnak újfent lenne aktualitása. A katasztrófavédelem idén átfogó biztonsági ellenőrzést tart a kőbányai házaknál, lakásoknál (legyen az önkormányzati vagy magántulajdonú), amely többek között kiterjedhet a lakásbejárati ajtókra is. Tudvalévő, hogy milyen rossz a kerületi lakások állapota, és ez alól például az ajtók sem kivételek – az általam felvetett támogatás igénybevétele esetén a szociálisan rászorulók például ezekre az ajtókra is fordíthatták volna az adott összeget.

De sem erre, sem más egyébre nem szánhatják, mivel ahogy a korábbi beterjesztéseimet, úgy a mostanit is leverte a fideszes városvezetés a legutóbbi testületi tanácskozáson.

Azzal támadott és oktatott ki mindenféle városvezetői alkalmassági erényeket nélkülöző prosztó stílusban a polgármester – és hű alpolgármester-szolgái –, hogy szakmaiatlan meg dilettáns a javaslatom, különös tekintettel arra, hogy nem tértem ki arra, hogy ezt csak kőbányai lakásokra lehetne igénybe venni. Utóbbiról annyit, hogy értelemszerűen nem a soproni, hanem a kőbányai szociális rendelethez fűztem kiegészítést. Ha meg ez a kevésbé egyértelműség gond, akkor lehetett volna rajta segíteni: amennyiben valóban konstruktív lenne a testület és valamennyi kőbányai lakos érdekét nézné, nem csak egy szűk körét – mint ahogy azt rendre hangoztatja önmagát is fényezve a polgármester –, akkor a három év alatt lehetett volna találni időt arra, hogy a javaslatomat mintegy munkaanyagként kezelve további kiegészítésekkel mindannyian tökéletesebbé tegyük, és aztán a megfelelő háttér-előkészítés után önálló megoldásként kerüljön a testület elé…

De a tanácskozáson a témában tudatosan vagy véletlenül hallgató, a jogi szakmaiság őreként is dolgozó jegyző talán megjegyezhette volna, hogy a számon kért „professzionalizmus” értelmetlen és értelmezhetetlen az esetemben – egyfelől, mert nem önálló rendeletről, hanem egy rendelet-kiegészítésről (javaslatról) volt szó, ami egyértelműen Kőbányáról és a kőbányaiak lehetőségéről szól, másfelől meg nekem nem áll rendelkezésemre 400 fős apparátus, hogy az elképzeléseimet az általuk soha meg nem határozott „kifogástalan” tartalommal alkossa meg. Ami meg törvénytelen „elvárás”. Ehhez képest a polgármester (és helyettesei) teljes megelégedettséggel és főleg hittel közölt mondvacsinált indokokat talált/találtak a javaslatleveréshez, a megalázáshoz. Ez is alkalmatlansági, na és persze emberi problémát mutat…

Másrészt meg: miközben az esetemben „a kőbányai pénzek Kőbányán hasznosuljanak” elvet hangoztatja a vezérkar, az legkevésbé sem zavarja őket, hogy csak a Kőbányai Hírek kapcsán 80 millióval megsegítenek egy még csak véletlenül sem a kerületben működő céget… (És akkor a többi kiszervezett közpénzt most hadd ne említsem.)

Továbbá azt is megkaptam, hogy okafogyott a felvetésem, mert a Nagy Városfejlesztő már dolgozik a kőbányai lakásállomány megújításán és az épített környezet megóvására is adnak majd támogatást – igen ám, de Pap alpolgármester úr maga vallotta be, hogy ezek az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkoznak, én meg ugye nem erre gondoltam, hanem azokra a lakosokra, akik szociálisan rászorultként igénybe vehetnék. Mint például Stonhauser néni, mindenki Dudu nénije a szomszédból. Más nézőpont, más szempont. Ennyit a dilettantizmusról.

Hovatovább Pap kevesellte a 70 ezer forint/3 év megoldást, míg Weeber Tibor kollégája azt mondta ugyanerre (kissé élcelődve), hogy minden háztartásban lenne helye ennyi pénznek ilyen célra – pont ugyanezt mondtam én is: nézőpont kérdése, hogy ez kinek sok, kinek kevés. De sajnos nem én vagyok abban a döntési helyzetben, hogy 35 milliónál esetleg többet biztosíthassak erre a célra. Ezek után talán joggal kérdezem: én élek másik dimenzióban, hogy nem értem, tulajdonképpen miért is verték újfent le a javaslatomat?

Akkor ki nem tesz „minőségi javaslatot”? Ki a dilettáns és a rossz szándékú? Ki beszél végre nyíltan arról, hogy tényleg gond a vizes lakások nagy halmaza Kőbányán, amire nincs válaszuk? Ki beszél arról, hogy több százmilliót költenek lakásokra, de azok az önkormányzatiak és szerintük az önkormányzatnak ezekre kell költeni, másokra nem?

Az aduász azért nem ez! A polgármester voltaképpen nem engem dilettánsozott le és minősített le, hanem a fideszes mintakerületet, a budapesti Belvárost! A tavalyi és mostani indítványom szövege – készülve az ehhez hasonló prosztóságokra -  ugyanis csaknem teljesen megegyezik az V. kerület már működő lakás-karbantartási támogatás rendeletszövegével, és csak néhány ponton lett kibővítve, „kőbányaiasítva". Ráadásul a támogatásként elnyerhető összeg (70 ezer Ft/3 év) mindössze 10 ezerrel alacsonyabb, mint ami már jár a Belvárosban.

Hogy a polgármester kedvenc miniszterelnökét idézzem: ezzel jól lábon lőtte saját magát! Ugyanis fogalma sincs arról, hogy a fővárosban nem példa nélküli ez a rendszer, és ezek szerint a „Rogán-birodalom” maga a dilettantizmus mintaképe!

És bár vagy százszor mantrázta a polgármester, hogy dilettáns és szakmaiatlan meg előkészítetlen a javaslatom, és attól nem lesz más, hogy újra meg újra ugyanazt beadom – az előbbiekből látszik, talán még sem annyira gyenge. Pláne nem lesz attól az, hogy százszor veti a szememre ugyanezt. Mint ahogy Kőbányán sem látszik a fejlődés, hiába ismételi százszor a polgármester a lózungot, hogy „Kőbánya elképesztő ütemben fejlődik”…

TÉNY+

Tudom, hogy formaság, de idemásolom az írásban, előírásoknak megfelelően megtett rendeletmódosító javaslatomat. Mivel rendelet, azt egy másik rendlettel lehet csak módosítani, ezért ilyen kacifántos egy kicsit.
2 feltételnek kell megfelelnie az előírások szerint:
1. Meg kell indokolni a javaslatot
2. Le kell írni szövegszerűen a javaslatot

Javaslat lakáskarbantartási támogatás létrehozására és működtetésére a szociális rendelet keretein belül

I. Javaslat indoklás – előterjesztés kiegészítés

A lakáskörülmények nagyban befolyásolják az életlehetőségeket, ugyanakkor a megfelelő lakhatási szint biztosítása gyakran aránytalanul nagy anyagi terhet ró a benne lakókra. Főleg akkor, ha valamilyen előre nem látott, elhasználódásból származó kár jelenik meg. Vagy maga a környezet produkál ilyet – mint a tartós 15 fok alatti mínuszok.

Az élet védelme – ami önkormányzati feladat is! - megköveteli a megelőzést, azaz a benne lakókkal együttműködve nem hagyni teljesen elhasználódni, lelakottá romlani a lakásokat. Ebben a legtöbb rászoruló lakos partner lenne, ha lenne lehetősége bizonyos kisebb, a jövedelemviszonyaihoz képest viszonylag jelentős támogatás elnyerésére.

Hatásvizsgálat:

A kőbányai lakásállomány csaknem 90%-a 1990 előtt épült. Ebből 20% az 1946 előtti, 67% a szocializmus idejéből való (amelynek építőipara nem a fedhetetlen minőségről volt híres).

A számok jól mutatják, hogy a kőbányai lakásállomány elég idősnek mondható. Ennek megfelelően többféle olyan probléma jelentkezik „üzemszerűen”, még folyamatos karbantartás esetén is, amelyik nagyban befolyásolja a lakhatást.

Főleg azoknál a lakossági csoportoknál, akik életkoruk és/vagy jövedelmi viszonyaik kapcsán egyrészt a régebbi építésűekben vagy leginkább panelben tudtak lakást szerezni.

Ezekre a lakásokra viszont jellemző a fokozott és folyamatos karbantartási igény, amely nem csak egyszerűen komfortjavító, hanem a legtöbb esetben életminőségi kérdés is.

A legutóbbi felmérések adatai szerint durván 18.500 kőbányai élhet nagyon rossz –csaknem életre veszélyes - lakáskörülmények között.

Csaknem 10ezer (9.737) lakás minimum nehezen élhető.

ÖSSZEGEZVE: Kőbányán közel 19.000 ember nap mint nap szinte romokban tölti/tengeti az életét - segítség nélkül kevés eséllyel arra, hogy javítani tudjon önerőből.

Végrehajtás feltételei:

Mivel Kőbányán bejáratott rendszere van a segélyek és támogatások megállapításának és kifizetésének egyaránt, a szociális rendelet kiegészítésével egy új támogatási forma, a lakás-karbantartási támogatás lehetőségének a megteremtésével a legrászorultabbak számára, minimális erőráfordítással biztosítani tudja az Önkormányzat a komfortosabb, biztonságosabb, emberhez méltóbb életkörülményekhez jutás lehetőségét.

A rendeletben a támogatás fedezetéül javaslok éves, legalább 35.000.000 Ft-ot a költségvetésben elkülöníteni. A támogatásra azonnal javaslom a 35.000.000 Ft összegű forrás biztosítását a Polgármesteri keret terhére.

 

II. Szociális rendelet kiegészítő módosító javaslata

Az előterjesztés „1. melléklet az előterjesztéshez” célrendelet módosító rendelet módosítási javaslata.

1/A.§

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015 (II.20) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról (a továbbiakban: R.) a következő cikkel egészül ki.

1/B.§

„26/A.§

 (1) Lakás-karbantartási támogatás nyújtható annak a X. kerületben legalább egy éve lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a kerületben élő kérelmezőnek, akinek háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 390 %-át, egyedülálló esetében 500 %-át.

(2) Nem jogosult lakás-karbantartási támogatásra, aki tartási, öröklési, életjáradéki szerződés alapján tartásra vagy életjáradékra jogosult.

(3) A lakás-karbantartási támogatás háromévenként egyszer vehető igénybe 70.000.-Ft összeghatárig a (4) bekezdésben felsorolt munkák elvégzésére.

(4) A lakás-karbantartási támogatás kizárólag az alábbi munkák elvégzéséhez adható

a) fűtőberendezés,

b) tűzhely, melegvíz előállító berendezés,

c) kád, mosdó, falikút, mosogató, WC, csaptelep, radiátor javítása, felújítása, cseréje,

d) elektromos hálózat javítása, cseréje,

e) beázás, csőrepedés után kőműves és hideg-melegburkolási munkálatok elvégzéséhez,

f) maximum 10 m2 elhasználódott kő, kerámia vagy műanyag padlóburkolat vagy csempe javítására, cseréjére,

g) tisztasági, egészségügyi, nyílászáró karbantartó festésre,

h) biztonsági ajtó, hőszigetelt ajtó beépítésére, cseréjére,

i) egyéb lakásbiztonsági felszerelés vásárlására, felszerelésére,

j) utólagos hőszigetelésre, vagy nyílászárók szigetelésére,

k) utólagos víz-, nedvesség elleni szigetelésre, tartós nedvességmentesítésre.

(5) Az elhasználódott vagy meghibásodott készülék cseréje csak a kereskedelemben kapható legegyszerűbb, és a meghibásodott készülékhez hasonló típusú készülékre vonatkozhat.

(6) Ugyanazon munkálatok elvégzéséhez önkormányzati segély és lakás-karbantartási támogatás egyedi mérlegelés alapján vehető igénybe.

(7) A lakás-karbantartási támogatás iránti eljárás pályázattal indul. A pályázathoz csatolni kell

a) a kérelmező háztartásában élő személyek jövedelemigazolását,

b) a lakásban tartózkodás jogcímének igazolását,

c) szakvéleményt a karbantartási munkák elvégzésének szükségességéről,

d) a munkálatok elvégzését igazoló számlákat.

(8) Amennyiben a munkálatok a támogatás folyósítását követően kerülnek elvégzésre, a számlákat a folyósítást követő 30 napon belül kell becsatolni.

(9) A pályázatban foglaltak a helyszínen felvett lakás-karbantartási környezettanulmány alapján kerülnek megvizsgálásra és az elvégzés visszaellenőrzésére.

(10) A lakás-karbantartási támogatás pályázatot a Bizottság bírálja el. A Bizottság az (1) bekezdésben megjelölt értékhatártól méltánylást érdemlő esetben eltérhet.

(11) A támogatás odaítélhető pénzben, pénzt helyettesítő utalványban vagy egyéb utalványi formában.


Hírek